Index of /macros/generic/TeX-PS/poligraf
   Name          Last modified    Size Description

[DIR] Parent Directory 08-Apr-2014 07:38 - [  ] crops.pro 13-Apr-2001 10:00 6k [  ] kol-cmyk.eps 13-Apr-2001 10:00 5k [TXT] poligraf.sty 13-Apr-2001 10:00 3k [TXT] sample.tex 13-Apr-2001 10:00 2k [TXT] samplelx.tex 13-Apr-2001 10:00 2k [  ] separate.pro 13-Apr-2001 10:00 8k

poligraf.sty generic macros, crops.pro and separate.pro dvips header files
Copyright (C) 1996, 2001 Janusz Marian Nowacki. Public domain.
ver. 1.0, May 1996
ver. 1.2, April 1997
ver. 2.0, April 2001
------
 [Polish:]             | [English:]
,,Mi/edzy \TeX-em a drukarni/a''  | ``Between \TeX{} and the printing house''
wersja 2.0, kwiecie/n 2001 r.   | version 2.0, April 2001
------
Cel: obs/luga strony dokumentu   | Purpose: preparation of pages for
dla cel/ow drukarskich, separacje | prepress, color separation, cropmarks,
barwne, pasery, ,,lustro''.    | color and gray scale bars, mirror print.
--
Pakiet makr zaprezentowany po raz | Macro package presented for the first
pierwszy na IV konferecji polskiej | time on the Polish TeX Users Group 
Grupy U/zytkownik/ow Systemu TeX  | (GUST) IV-th Conference ``BachoTeX'96''.
(GUST) ,,Bacho\TeX'96''.      | 
Niniejsza wersja r/o/zni si/e   | This package was completely rewritten,
*znacznie* od poprzedniej.     | so it is *not* compatible with the 
                  | previous version.
------
UWAGA: Korzystanie z pakietu    | In order to use the package (with
i programu GhostScript do podgl/adu| GhostScript for previewing) needs
wymaga zaistalowania fontu     | Helvetica font to be installed.
Helvetica. U/zycie opcji \labeloff | If you do not have the font, use
nie wymaga posiadania tego fontu. | \labeloff toggle.
--
Instalacja:            | Installation:
- plik poligraf.sty nale/zy    | - poligraf.sty should be copied to the
 skopiowa/c do katalogu      |  directory searched by TeX, e.g.
 przeszukiwanego przez TeX-a, np. |
          texmf/tex/generic/tex-ps/
- pliki crops.pro i separate.pro  | - crops.pro and separate.pro should be
 nale/zy skopiowa/c do katalogu  |  copied to the directory searched by
 przeszukiwanego przez dvips, np. |  dvips, e.g.
          texmf/dvips/tex-ps/
-------
Zastosowanie:           | Usage:
W pliku \TeX-owym nale/zy u/zy/c  | The source file should contain
polecenia (dla Plain):       | for Plain:
 \input poligraf.sty       |  \input poligraf.sty
lub (dla LaTeX):          | or for LaTeX:
 \usepackage{poligraf}      |  \usepackage{poligraf}
Polecenia powy/zsze koniecznie   | The above commands should be preceded
nale/zy poprzedzi/c zdefiniowaniem | by the definition of the paper size,
rozmiar/ow papieru np:       | e.g.
\special{papersize=x mm,y mm}   |  \special{papersize=x mm,y mm}
Inaczej przyj/ete b/ed/a warto/sci | If not specified, default parameters
domy/slne.             | will be used.
-------
Separacje barwne uzyskujemy poprzez| Color separation toggle:
\NoOverPrintBlack         | \NoOverPrintBlack
  wy/l/aczenie naddruku obiekt/ow |  turn off black overprint
  czarnych (domy/slnie w/l/aczone)|  (default: black overprint)
\Separate\BLACK          | \Separate\BLACK      
  (lub \CYAN \MAGENTA \YELLOW)  |   (or \CYAN \MAGENTA \YELLOW)
Polecenia powy/zsze wymagaj/a   | To use them, you need cmyk-hax.tex
zainstalowania pakietu cmyk-hax.tex| macros have installed:
      CTAN:/macros/generic/TeX-PS/cmyk-hax/cmyk-hax.tex
-------
Dost/epne polecenia:        | Available options:
(podano warto/sci domy/slne)    | (default values given)
\cropmarkdistance{3}
  odst/ep linii obci/ecia od   | cutting distance from the sheet
  arkusza (0--5 mm)       | body (0--5 mm)
\cropmarksize{10}         
  rozmiar paser/ow (mm)     | cropmarks size (in mm)
\barsize{5}           
  rozmiar pask/ow barwnych (mm) | color bar size (in mm)
\nocolorbars    
  tylko pasery i linie obci/ecia | cropmarks and registration marks only 
\onlycolorbars   
  tylko brudziki         | color bars only 
\onlycolorsteps   
  tylko skale barwne       | color steps only 
\mirror       
  lustro             | mirror
\labeloff	   
  bez opisu na marginesie    | turn off marginal label
\xoffset{?mm}	   
\yoffset{?mm}    
  przesuni/ecie uk/ladu     | additional x an y offsets for 
  dla druku na drukarkach    | printing on laser and ink printers 
 (nie stosowa/c dla na/swietle/n!) | (do not use it for typesetters!)
-----
Z plik/ow separate.pro i crops.pro | separate.pro and crops.pro header files
mo/zna korzysta/c pomijaj/ac    | can be used without poligraf.sty. 
poligraf.sty. Wystarczy wywo/la/c: | Just run:
      dvips -h separate.pro -h crops.pro foo.dvi
uzyskuj/ac efekty zgodne      | and you can have the results, as
z warto/sciami domy/slnymi,    | default values from those files.
zawartymi w wymienionych plikach. | To use effectivelly separate.pro,
Efektywne u/zycie separate.pro   | you need to copy it to the working
wymaga skopiowania tego pliku do  | directory and to change the value
katalogu roboczego i odpowiedniego | of the variable color_sep
ustawienia zmiennej color_sep   |
------
Zawarto/s/c pakietu:        | Contents of the package:
README     ten plik      | this file
poligraf.sty  plik makr     | the main macro file
crops.pro    pliki dla dvips  | header files for dvips
separate.pro            |
sample.tex   przyk/lad Plain  | example for Plain
samplelx.tex  przyk/lad LaTeX  | example for LaTeX
kol-cmyk.eps  prosta grafika   | simple graphics file

------
Wszelkie uwagi s/a mile widziane  | Please report any comments 
przez autora.           | and corrections to the author.

Author: Janusz Marian Nowacki
    86-300 Grudziadz
    ul. Sniadeckich 82/46
    tel. +48 +56 46-218-37
    Poland
    e-mail: j.nowacki@gust.org.pl
------
(distribution prepared by Staszek Wawrykiewicz <StaW@gust.org.pl>)
==========================================================================